Bioway

Bioway เกิดจาก แรงบันดาลใจ ในการดูแล ผู้ป่วยติดเตียง ที่มีกลิ่นหลงเหลือจากการทำความสะอาดให้ทั่วถึงได้ลำบาก
Bioway จึงค้นหาวิธีการ กำจัดกลิ่น และการทำความสะอาด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
Bioway เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้า อย่างต่อเนื่อง ในโครงการพัฒนาของภาครัฐ เริ่มต้นจากการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

  • ระยะที่ 1 สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
  • ระยะที่ 2 พัฒนาต่อโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิจัย พัฒนา จุลินทรีย์ เน้นวัตถุดิบในเมืองไทย
  • ระยะที่ 3 การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ โดยนายสุบิน พันเลิศจำนรรจ์ เพื่อตอบแทนสังคม และได้นำผลิตภัณฑ์ไปทดลอง ตาม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ตามกระบวนการ C Q I พบว่าค่าใช้จ่ายลดลง แต่ค่า BOD และ COD ดีขึ้น

เป้าหมายหลักของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ Bioway เพื่อ

  1. ลดค่าใช้จ่าย
  2. รักษาสิ่งแวดล้อม
  3. ลดปัญหาโลกร้อน
  4. ปลอดภัยทั้งคน และสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ของ Bioway เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับชีวิตประจำวัน ที่คอยดูแล สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล

  • รางวัล United Nation Industrial Development Organization
  • รางวัล 7 Innovation Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
  • ในโครงการ Global Cleantech Innovation Program for SMEs in Thailand