ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำ มีความสำคัญต่อคนและสิ่งมีชีวิต หันมาใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ ช่วยบำบัดน้ำเสีย

ทรัพยากรน้ำ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช ถ้าขาดน้ำเมื่อใด ก็เป็นการยากที่มนุษย์ สัตว์และพืชจะดำรงชีวิตอยู่ได้นาน

ทรัพยากรน้ำ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช ถ้าขาดน้ำเมื่อใด ก็เป็นการยากที่มนุษย์ สัตว์และพืชจะดำรงชีวิตอยู่ได้นาน

ทรัพยากรน้ำ เป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำและพืชหลากหลายชนิด นอกจากนั้นน้ำยังมีประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรม มีประโยชน์สำหรับครัวเรือน ในการดื่มกิน ใช้ประกอบอาหาร หรือใช้ชำระล้างร่างกายและสิ่งสกปรกต่าง ๆ และน้ำยังทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิต

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล น้ำมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช ถ้าขาดน้ำเมื่อใด ก็เป็นการยากที่มนุษย์ สัตว์และพืชจะดำรงชีวิตอยู่ได้นาน ตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบันเราจะพบว่ามนุษย์ทุกหมู่ สัตว์และพืชจะดำรงชีวิตอยู่ได้นานดังนั้นตั้งแต่ทุกเหล่า ทุกเผ่าพันธุ์ เลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้น้ำ น้ำธรรมชาติมีอยู่ทั่วไปทั้งบนผิวดิน ใต้ดิน และในบรรยากาศ น้ำบนผิวดินเป็นแหล่งน้ำที่เราจะพบมากที่สุด ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ห้วย ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล และมหาสมุทร ส่วนน้ำใต้ดินมีแตกต่างกันเป็น 2 ประเภท คือ น้ำในดิน และน้ำบาดาล

น้ำธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์ และความเจริญของพืชพันธุ์ ได้แก่น้ำบนผิวดิน ในแต่ละวัน คนเราต้องใช้น้ำจำนวนมากทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค การประกอบอาชีพ จึงจำเป็นต้องช่วยกันรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สะอาดอยู่เสมอ หากปล่อยให้มีสิ่งสกปรก เช่น ขยะหรือน้ำทิ้ง ลงปะปนอยู่ในน้ำธรรมชาติ ก็จะทำให้แหล่งน้ำนั้นกลายเป็นน้ำเสียในภายหลัง เมื่อแหล่งน้ำดีกลายเป็นน้ำเสีย ก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน พืชและสัตว์ ไม่เฉพาะแต่พื้นที่เดียวเท่านั้น อาจขยายบริเวณภยันตรายกว้างไกลออกไปทั้งชุมชนละแวกนั้น ๆ ได้

ทรัพยากรน้ำ

คุณสมบัติของน้ำที่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมากที่สุดก็คือ น้ำบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและ สารพิษเจือปน

ในอดีตมนุษย์สามารถนำทรัพยากรน้ำจาก แหล่งน้ำตามธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์ได้ ต่างจากปัจจุบันที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพของน้ำ หรือเกิดมลพิษทางน้ำจนไม่สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมาใช้ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

สาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ เกิดจากน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชน เช่น น้ำที่ใช้ซักฟอกทำความสะอาดซึ่งส่วนใหญ่มีสารอินทรีย์ปะปนมากับน้ำทิ้งเหล่านั้นจนทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหากโรงงานมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่ายเพราะมีปริมาณมากและสารปนเปื้อนมีอัตราสูง น้ำเสียจากสถานประกอบอาหารที่มีไขมัน หรือโรงแรม ร้านอาหาร ที่ใช้สารเคมีล้างจาน ทำความสะอาดห้องครัว ทำให้ไขมันไหลลงท่อระบายน้ำไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จนเกิดการหมักหมมเน่าเสีย

น้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติ อาจเกิดจากการเน่าเสียเมื่อน้ำอยู่ในสภาพนิ่งไม่มีการไหลเวียนถ่ายเท เกิดจากพื้นที่ทำการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำยาปราบศัตรูพืชกันมากขึ้น จึงทำให้มีสารตกค้างอยู่ตามต้นพืชและพื้นผิวดิน เมื่อฝนตกและพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างลงสู่แม่น้ำลำคลองก็ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำขึ้นได้

ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางน้ำ

 • กระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ เช่นน้ำเสียที่เกิดจากสารพิษอาจทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตตายทันที ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง อาจทำลายพืชและสัตว์น้ำเล็กๆที่เป็นอาหารของปลา ทำให้ความอุดมสมบูรณ์หรือแหล่งอาหารของสัตว์น้ำลดลง
 • เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด และท้องเสีย
 • มีผลกระทบต่อการเพาะปลูก เพราะน้ำเสียที่มีความเป็นกรดและด่างไม่เหมาะสำหรับทำการเกษตร
 • มีผลต่อกระทบต่อทัศนียภาพ เพราะความสวยงามของแหล่งน้ำสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือจัดกิจกรรมทางน้ำเพื่อความบันเทิงได้
 • ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เช่น มีกลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสีย

วิธีป้องกันปัญหามลพิษทางน้ำ

 • ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์น้ำ
 • สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำ
 • รณรงค์ให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆมีการบำบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
 • รณรงค์ให้ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำ และลดปริมาณขยะในครัวเรือน
 • ช่วยกันป้องกันน้ำเน่าเสีย ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลหรือสารพิษลงในแหล่งน้ำ หรือท่อระบายน้ำ

ปัญหาน้ำเน่าเสียหรือการเกิดมลพิษทางน้ำ ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงผลเสียและรับรู้การป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างถูกต้อง เป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างถูกวิธีและได้ผลอย่างยั่งยืน

คุณทราบไหมว่าทุกครั้งที่คุณทำความสะอาด คุณได้มีส่วนเพิ่มมลพิษให้กับโลกใบนี้ซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบก็คือตัวคุณเองและครอบครัว แต่ปัญหานี้จะหมดไปหากเราทุกคนหันมาเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากเอนไซม์ธรรมชาติ

บริษัท ไบโอเวย์ จำกัด ได้นำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องจุลินทรีย์กำจัดคราบโปรตีน, ไขมัน, น้ำตาล และแอมโมเนีย มาต่อยอดสกัดเอนไซม์จากจุลินทรีย์ธรรมชาติทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นนวัตกรรมที่อาศัยเอนไซม์ธรรมชาติ ในการย่อยคราบสกปรก และกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยไม่ทิ้งสารเคมีอันตรายใดๆไว้ในสภาวะแวดล้อม

ในแต่ละวัน ทั้งโรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล มีการทำความสะอาดและปล่อยน้ำทิ้งที่เต็มไปด้วยสารเคมีเป็นจำนวนมาก การบำบัดน้ำเสียเหล่านี้ทั้งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ใช้ทรัพยากรและพลังงานที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโลกร้อน การเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากเอนไซม์ธรรมชาติ นอกจากจะช่วยให้เราทุกคนปลอดภัยจากสารเคมีแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระในการบำบัดน้ำเสีย ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ที่ถูกทำความสะอาด และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในตัวผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แบบเข้มข้น ลดต้นทุนการขนส่ง ราคาถูกกว่าน้ำยาเคมี)

ผลิตภัณฑ์ Bioway ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคุณภาพสูงจากเอนไซม์ธรรมชาติ สามารถทำความสะอาดได้ตั้งแต่งานที่ต้องการประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง อย่างเครื่องมือแพทย์ งานเช็ดล้างเครื่องจักร จนถึงงานในครัวเรือน ทำความสะอาดบ้าน งานล้างรถ หรือแม้แต่งานหนักๆ และกำจัดกลิ่นจากผู้ป่วยติดเตียง

“ผลิตภัณฑ์บริษัท ไบโอเวย์ จำกัด ได้รับ รางวัลโครงการ G-CIP ของ UNIDO องค์การสหประชาชาติ สิ่งแวดล้อมสะอาด ประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดต้นทุน”  เป็นนวัตกรรมใหม่ “ความสะอาดครบวงจร” จากธรรมชาติโดยนักวิจัยไทย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครอบคลุมทุกองค์กรทั้ง โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร และครัวเรือน ตอบโจทย์ 3P ชนะผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้กันอยู่

3P ตอบโจทย​​์เรื่องอะไรบ้าง

 1. ลดค่าใช้จ่าย               P1: Profit   
 2. ใส่ใจสุขภาพ               P2: People  
 3. รักษ์สิ่งแวดล้อม          P3: Planet 

สินค้านวัตกรรมสำหรับทำความสะอาด ที่ท่านอาจสนใจ

Bioway  “ มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม  เน้นสังคมมีความสุข” สภาพปัจจุบันปัญหาการทำความสะอาดส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม  พบว่าสาเหตุของน้ำเสียหลักใหญ่มาจากการใช้สารเคมีทำความสะอาดซักล้างมากเกินไป เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัท ไบโอเวย์ จำกัด ขอนำเสนอการใช้ผลิตภัณฑ์เอนไชม์ธรรมชาติ นวัตกรรมใหม่ยุค 4.0 สามารถกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดซักล้างทุกระบบ

ผลิตภัณฑ์ Bioway เป็นนวัตกรรมจากฝีมือนักวิจัยไทย ที่ได้รับการพิสูจน์คุณภาพ และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาด เพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของทุกองค์กร ตอบสนอง 5 หลักการสำคัญคือ

 1. ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภค
 2. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 3. มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบสกปรก
 4. ประหยัดงบประมาณ
 5. ช่วยทะนุถนอมวัสดุอุปกรณ์ (พื้นผิว,สุขภัณฑ์,ผ้า)

ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่ดีที่สุด ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ธรรมชาติ  7 รายการสำคัญคือ

 1. OCC ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์
  • ทำความสะอาดกระจก
  • การทำความสะอาดโต๊ะ สุขภัณฑ์ ล้างรถ และพื้นอาคาร
  • ทำความสะอาดจาน อุปกรณ์ งานบ้านงานครัว
 2. Multi-Enzyme          สำหรับล้างจานด้วยเครื่องล้างจาน
 3. AIM                          สารสกัดจากมะนาว สำหรับการขจัดคราบสนิม หินปูนฝังแน่น
 4. Multi-Enzyme          สำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์
 5. Detergent ph 7        สำหรับซักเสื้อผ้า
 6. D-smell                   สำหรับการแก้ปัญหาการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
 7. White Microbial       จุลินทรีย์ขาว บำบัดน้ำเสีย

เอนไซม์จากจุลินทรีย์ธรรมชาติ เป็นนวัตกรรมจากฝีมือนักวิจัยไทย ที่ได้รับการพิสูจน์คุณภาพและความพึงพอใจจากลูกค้ามายาวนาน ไบโอเวย์ นวัตกรรมคนไทย คุณภาพระดับสากล

บริษัท ไบโอเวย์ จำกัด เป็นหน่วยงานเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของ สิ่งแวดล้อม เพราะผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ประกอบด้วยเอนไซม์ ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย ไม่ทำให้เกิดการสะสมของไขมันในท่อหรือ บ่อดักไขมัน  มีปณิธานแนวแน่ว่า สิ่งแวดล้อมดี สังคมมีสุข

ผลิตภัณฑ์ Bioway สกัดเอนไซม์จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรรมจากฝีมือนักวิจัยไทย ที่ได้รับการพิสูจน์คุณภาพและความพึงพอใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


?Line ID : https://lin.ee/BAJDB0i
☎️Tel. : 081-011-9993, 081-997-2204
?Facebook : BiowayNature https://goo.gl/pthpfc
?Ig : https://www.instagram.com/biowaynature2020

แวะเข้ามาชม ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ธรรมชาติ ทั้งหมดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ได้เลยค่ะ

%d bloggers like this: